Verslag van overleg met de gemeente

Woensdag 11 oktober 2006 / Jan van Drongelen

Kruising Molenstraat-Gravenstraat (verzoek financiële bijdrage dorpsraad)

De gemeente heeft een verzoek ingediend bij de dorpsraad om een financiële bijdrage te leveren aan de herziening van de verkeersonveilige kruising Molenstraat – ’s Gravenstraat. Deze bijdrage zou ten koste gaan van de eenmalige subsidie waarvan nog € 4.500,- over is. De dorpsraad geeft het probleem kruising Molenstraat – ’s Gravenstraat, de hoogste prioriteit aangezien er dagelijks verkeersonveilige situaties ontstaan. Ook de fietsersbond maakt zich sterk voor herziening van de huidige situatie op het kruispunt aangezien zij deze momenteel als onacceptabel beschouwen. De dorpsraad Clinge is verbaasd over het feit dat de gemeente een bijdrage vraagt voor een constructiefout uit het verleden waarbij de verantwoordelijkheden geheel bij de gemeente liggen. Hoe verantwoordt men een jarenlange onveilige situatie als er bij wijze van spreken morgen een dodelijk ongeval gebeurt? De verkeerscommissie is ervan overtuigd dat hier wijzigingen moeten worden aangebracht, er zijn echter geen financiële middelen voor. De dorpsraad wil graag meedenken (ook financieel) en is eventueel bereid een bijdrage van € 2000,- te leveren, op voorwaarde dat hiervoor ook een aantal fietsenrekken bij de Clingse bossen worden geplaatst en dat er een oversteekplaats naar Malpertuus komt voor de overstekende scholieren die naar de gymlessen gaan.

In het voorjaar van 2006 heeft de dorpsraad onder de bewoners een enquête uitgeschreven met de vraag wat men met het resterende geld zou willen doen. Hieruit kwamen onder andere de bovengenoemde twee items naar voren. De dorpsraad kan onmogelijk de uitkomsten van dit onderzoek naast zich neerleggen en het geld enkel gebruiken om een “fout” kruispunt veiliger te maken. De dorpsraad wil graag weten welk plan de gemeente voor het kruispunt heeft klaarliggen (betreft het hier het oorspronkelijke plan of een herziene versie?)

Oversteekplaats naar Malpertuus (besproken in de verkeerscomm).

De verkeerscommissie heeft aangegeven dat het niet past binnen het beleid van 30-km zones om oversteekplaatsen te creëren. Er is voor stichting Tragel echter een oversteekplaats gerealiseerd dus dit argument geldt niet. De verkeerscommissie stelt echter voor om de kinderen van de basisschool via dit zebrapad richting Malpertuus te laten lopen. Dit is echter geen realistische optie, kinderen moeten ver omlopen en dienen zelfs 1x extra over te steken via die route.
Jan van Drongelen neemt dit mee en komt hierop terug.

Verlichting pad naar de peuteropvang bij de Bernardusschool (idem).
Jan van Drongelen vraagt waar de verlichting precies gewenst is. Ellen Verstraten geeft aan dat de verlichting eventueel aangebracht kan worden op het bestaande hekwerk. Dit in overleg met de basisschool en de peuterspeelzaal. Dit punt kan op een vrij eenvoudige wijze worden opgelost.

JOP bij ingang sterre-terrein (recente problemen met hangjongeren).

George Bertram (jongerenwerker) van de gemeente Hulst heeft tijdens de laatste dorpsraadvergadering toelichting gegeven over de Jongeren Ontmoetings Plek in Clinge. Over een JOP was bij de huidige dorpsraad niks bekend. In het voorjaar van 2005 is hierover intensief overleg geweest met de politie, gemeente Hulst, stichtingTragel en een aantal jongeren. Toen is besloten bij de ingang van het Sterre-terrein een JOP aan te leggen. Naar aanleiding van recente problemen met jongeren bij de bushalte daar is de dorpsraad in overleg hierover gegaan met de gemeente. De geschiktheid van deze plaats wordt sterk in twijfel getrokken, omwonenden zijn hier niet blij mee en ook dhr. Beuten van Stichting Tragel wil geen JOP aan de ingang van het sterre-terrein. De dorpsraad onderzoekt andere mogelijkheden en komt hierop terug.

Klacht over voetpad richting Malpertuus.

Het voetpad richting Malpertuus is smerig. Er ligt vaak hondepoep. Jan van Drongelen gaat hier achteraan en laat evt. een bord plaatsen.

Subsidies

Penningmeester van de dorpsraad Andy van Goethem heeft hierover recent overleg gehad met de gemeente. Het betrof hier de subsidie voor de wandelvierdaagse, de kerstmarkt en de reguliere subsidie van de dorpsraad.

Dinsdag 13 februari 2007 / Jan van Drongelen

Kruising Molenstraat/ Gravenstraat
De wijziging van de kruising Molenstraat / ’s Gravenstraat gaat voorlopig niet door aangezien de Gemeente Hulst hiervoor geen financiële middelen beschikbaar heeft. De dorpsraad gaat onderzoeken of er op een andere manier een oplossing kan worden gevonden voor de gevaarlijke situatie op het kruispunt.

Oversteekplaats naar Malpertuus gaat definitief door.
Volgende week wordt er door Jan van Drongelen doorgegeven wanneer de oversteekplaats gerealiseerd gaat worden. De bedoeling is nog dit voorjaar.

Verlichting pad naar de peuteropvang bij de St. Bernardusschool.
Dit verzoek is gekomen van een aantal ouders van peuters. Ook tijdens de donkerste dagen in de winter blijkt het pad echter voldoende verlicht te zijn. Dit verzoek wordt daarom ingetrokken.

Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)
Er is behoefte in Clinge aan een JOP. Dit wordt meegenomen door het team Jeugd en Jongeren van het Droomtraject. (zie voor meer info over het droomtraject
deze pagina).

Afspraak ambtenaar Openbare Werken gemeente Hulst

Zeer binnenkort wordt er samen met één of meerdere ambtenaren van de dienst Openbare Werken van de gemeente Hulst een aantal zaken besproken die voor verbetering vatbaar zijn in ons dorp. Denk hierbij aan de betonblokken bij de kerk, kapotgereden trottoir, het bushokje aan de ingang van het Sterreterrein en een straatnaambord dat problemen oplevert. We gaan samen ter plekke kijken zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. De dorpsraad levert hiervoor een puntenlijstje aan bij Jan van Drongelen.

Restant éénmalige subsidie

Het restant van de éénmalige subsidie van de gemeente Hulst (€ 4500,-) wordt besteed aan hanging baskets. Dit voorjaar worden deze opgehangen in de
’s Gravenstraat.

De bevindingen en te nemen maatregelen n.a.v. het ‘rondje Clinge’ met
Dhr. R. van Damme (openbare werken gemeente Hulst) en Dorpsraad Clinge
.

 Betonnen blokken bij de kerk
Een alternatief voor deze situatie is erg duur. Een betaalbare oplossing kan zijn het verwijderen van de blokken en het aanbrengen van struikjes ter afscheiding. Hierbij wordt dan alleen gedacht aan de rij blokken bij de kerk en de strook bij Café de Troubadour. Tegenover de kerk dus niet.

Sociale veiligheid in ’t Zeegat ’s avonds is verontrustend :
bossage weghalen en nachtbranders instellen. Dhr. R. van Damme onderzoekt van wie de bossage is en gaat na of het mogelijk is enkele avondbranders door nachtbranders te vervangen.

Fietsverkeer vanaf ’t Zeegat richting Nieuw-Namen is niet veilig : kanalisatiestreepjes gewenst.
Dit is op een vrij eenvoudige wijze te realiseren door een aantal stenen uit het wegdek te vervangen door witte stenen zodat de fietsstrook duidelijk wordt.

Betere aanduiding van straatnaam of verdeling nummers ferd.Bolstraat.
wordt uitgevoerd.

Geen trottoir bij Jac. Jordaenstraat en Ruysdaelstraat.
In de tijd dat deze wijk gebouwd werd was dit een normaal verschijnsel. Het is moeilijk om in deze straten overal een trottoir te realiseren. Als de weg herbestraat wordt is het wel mogelijk de parkeerstrook iets te verhogen zodat er een iets veiligere situatie onstaat.

Verlichting voetpaadje tussen F.Bolstraat en Ruysdaelstraat.
Nachtbranders ipv avondbranders instellen aangezien dit pad ’s avonds laat niet verlicht is en daardoor niet veilig.

Bord Julianatraat is niet teruggeplaatst na aanrijding en wordt alsnog teruggeplaatst.

Slechte staat stuk trottoir in de Julianastraat (agv verzakking/stukrijden door bouwverkeer) wordt gerepareerd.

Borden verboden voor honden worden bij Malpertuus vervangen.

Er komt wellicht een bord in de ‘sGravenstraat met een aanduiding van het parkeerterrein aan de Sterredreef. Het gebrek aan parkeerplaatsen in de
’s Gravenstraat kan hierdoor gedeeltelijk worden opgevangen. Ook de bocht van de ’s Gravenstraat richting Sterredreef wordt aangepakt. Hier wordt een flauwere bocht van gemaakt zodat vrachtverkeer en bussen gemakkelijker de Sterredreef in kunnen draaien en niet steeds de stoeprand meepakken.

Plaats nieuw zebrapad? Tegenover café ‘de Landbouw’.

Verpaupering van het bushokje bij het Sterreterrein, dit wordt opgeknapt.

De Putten in de Molenstraat (oorzaak van veel geluids- en trillingoverlast) worden gerepareerd.

Scherpe randen van de straatstenen in ’s Gravenstraat, gevaarlijk voor fietsers
Nieuw wegdek wordt altijd iets hoger gelegd aangezien dit nog wat zakt. Om te voorkomen dat de goot boven het wegdek uit gaat steken worden straatstenen iets hoger aangebracht. In de loop van de jaren lost dit zichzelf op.

Ter info:
Situatie bij kruispunt Molenstraat/’s Gravenstraat onveilig.
De Gemeente heeft geen geld voor de reconstructie. Dit punt komt terug in het droomtraject Clinge 2016.

Verbod voor vrachtwagens in het centrum van het dorp. Bedrijven in de
’s Gravenstraat moeten bereikbaar blijven, verbod geldt slechts voor een kort stuk. Dit voorkomt wel doorgaand vrachtverkeer naar het industrieterrein. Betere bewegwijzering voor vrachtwagens naar het industrieterrein toe. (zie droomtraject)