Droomtraject ‘Clinge in 2016’

Op stap naar Clinge 2016

Inleiding

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016. In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
• Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
• Dorpshart en plek voor verenigingen.
• Verkeer en Milieu.
• Natuur, Omgeving en Toerisme.

Tijdens de droommarkt waren de bewoners in de gelegenheid de thema’s op hun waarde te beoordelen door middel van de lokale munteenheid “Sloebers”.
Dit heeft het volgende resultaat opgeleverd.

1e plaats met 1519 sloebers het team Jeugd
2e plaats met 1043 sloebers het team Activiteiten, Verenigingen en Vrijwilligers
3e plaats met 782 sloebers het team Wonen en Voorzieningen
4e plaats met 478 sloebers het team Verkeer en Veiligheid
5e plaats met 458 sloebers het team Natuur, Omgeving, Recreatie en Werkgelegenheid

In het vervolg van deze notitie zijn de plannen en ideeën, die de droommarkt heeft opgeleverd kort omschreven volgens een vast schema. In de bijlagen zijn de meer uitgewerkte plannen opgenomen zoals die door de droomteams gepresenteerd zijn.

Voor de dorpsraad is dit een belangrijke leidraad voor de activiteiten en ambities voor de komende jaren. In feite het doel waarnaar wij streven.

De dorpsraad wil er voor kiezen om de plannen en ideeën ook in zijn samenhang niet als een strak plan te hanteren. Het totaal aan plannen en ideeën moet eerder gezien worden als een flexibele agenda op weg naar het Clinge van 2016 zoals de bewoners dat op hoofdlijnen graag willen.

droomtraject

De voorkeur en de prioriteit die door de bewoners op de droommarkt is aangegeven speelt daarin zeker een rol. Echter ook de mogelijkheden die zich op enig moment aandienen bepalen mede de prioritering van activiteiten.
Grote lange termijnplannen, daaraan blijft de dorpsraad trekken, maar dat vergt soms veel tijd en uithoudingsvermogen. Om het enthousiasme op gang te houden wil de dorpsraad af en toe ook de ruimte nemen om kleinere succesjes te boeken. Dit kunnen plannetjes op zich zijn, maar ook een onderdeel naar een tijd op termijn te realiseren groter plan.
Doordat er nu een concreet pakket aan plannen en ideeën ligt is het goed mogelijk om ook met de kleinere plannen steeds de onderlinge samenhang in de gaten te houden.

De droommarkt heeft veel ideeën en plannen opgeleverd, maar vooral ook veel enthousiaste reacties. Dat is in ieder geval een goede start op weg naar Clinge van 2016.

Team Jeugd.

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016.
In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
• Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
• Dorpshart en plek voor verenigingen.
• Verkeer en Milieu.
• Natuur, Omgeving en Toerisme.

Korte beschrijving van Plan-Idee:

Het team Jeugd heeft aan de hand van een enquête onder jongeren tussen 10 en 16 jaar gepeild wat de jeugd op Clinge graag gerealiseerd zou willen zien.
Daaruit kwam een groot aantal wensen naar voren, echter drie projecten springen er duidelijk uit.

a. IJsbaan (457 sloebers)
Als de weergoden het weer een keer toestaan door vriesweer in de winter kan de gezelligheid in Clinge vooral voor jongeren een enorme impuls krijgen door ervoor te zorgen dat er een natuurijsbaan is. Wat daarvoor nodig is dat het dorp voorbereid is op een vorstperiode en een stuk land of parkeerterrein wat onder water gezet kan worden.

b. Gelegenheid voor sport en ontmoeting.
Het idee is om op 3 of 4 verschillende plekken in Clinge de jeugd gelegenheid te bieden om samen te komen en iets leuks te doen zoals een sportactiviteit. Het idee om dit niet te concentreren maar verspreid door het dorp te doen komt voort uit de langgerektheid van het dorp. De gedachten gaan uit naar skaten, fietscross, tafeltennis, basketbal en speelmogelijkheden voor kleinere kinderen.
De dorpsraad wil daarbij zoveel mogelijk aansluiten op voorzieningen die er nu al zijn, zoals de skatevoorziening aan de Frans Halsstraat.

c. Zwemmen en recreëren in de Natuur.
Een zaak van langere adem is de wens om in de omgeving van Clinge een mogelijk in de natuur te creëren om te zwemmen en te recreëren. Men heeft daarvoor het oog laten vallen op de Witte Bergen. Een alternatief voor de kortere termijn.

Concrete uitwerking van de verschillende ideeën en plannen:
a. IJsbaan:
Er moet een stuk land of bijvoorbeeld een parkeerplaats worden gevonden die geschikt is om onder water te zetten en voldoende bereikbaar is voor de bewoners (jong en oud). Verder gaat men op zoek naar een organisatie die in staat is om een dergelijke plaats op het goede moment snel onder water te zetten. Verder gaat men aan de slag met de voorbereiding van de aankleding van de IJsbaan, te weten zitgelegenheid, sneeuwschuivers, koek en sopie.
Tot slot zal er elk jaar aan het begin van elke winter een “IJsdans” worden uitgevoerd om de weergoden gunstig te stemmen (grapje).

b. Gelegenheid voor sport en ontmoeting
Men gaat aan de slag met het in kaart brengen van geschikte plaatsen waar in Clinge gelegenheid kan worden geboden om elkaar te ontmoeten en (sportief) te bewegen.
Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van welke mogelijkheden er allemaal zijn en welke voorzieningen en eventueel toestellen daar bij horen. Sommige zaken zijn heel eenvoudig en hoeven ook niet zoveel te kosten. Andere zaken zoals een skatebaan vragen over het algemeen veel grotere investeringen.
Belangrijk is in ieder geval dat buurtbewoners direct in een vroeg stadium uitgenodigd worden mee te denken over deze plannen.

De dorpsraad en de actieve bewoners kunnen dit niet allemaal zelf en gaan ook op zoek naar organisaties en bedrijven die kunnen helpen en (financieel) concrete initiatieven kunnen steunen.
Dit alles in goed en intensief overleg met de betrokken gemeentediensten.

Termijn van realisering.

a. IJsbaan:
Men mikt op realisering in de winter van 2008-2009. Als er een strenge winter komt in 2007-2008 kan misschien snel geschakeld worden en kan het eventueel wat geïmproviseerd al dat jaar gerealiseerd worden.
b. Gelegenheid voor sport en ontmoeting:
1e Resultaten realiseren binnen 2 jaar (2009) en het volledige plaatje rondmaken binnen 4 jaar dus 2011.
c. Natuurlijke zwem en recreatiegelegenheid.
Dit is duidelijk een project van de lange adem. Met een verkenning of het überhaupt mogelijk is kan al snel worden begonnen. Als deze verkenning positief uitpakt moet toch zeker op een realiseringstermijn worden gerekend van 5 tot 7 jaar. In de tussentijd wordt wel gekeken of er eenvoudigere alternatieven mogelijk zijn door in de inventarisatie mee te nemen hoe bewoners van Clinge en dan vooral de jeugd gebruik kan maken van bestaande zwemvoorzieningen van bijvoorbeeld Tragel of een nabijgelegen camping
Financiën

a. IJsbaan:
De kosten van het onder water zetten van een stuk land of parkeerterrein worden geschat tussen de € 1.000,00 en € 1.500,00. De kans lijkt groot dat dit bedrag relatief eenvoudig kan worden verworven door bijvoorbeeld:
a. Toegangskaarten en/of een ijsvereniging oprichten met lidmaatschapskaarten.
b. Sponsorbijdragen van bedrijven.
c. Fondsen van verschillende organisaties aanspreken bijvoorbeeld, de woningstichting en banken.
d. Loten verkopen op bijvoorbeeld de kerstmarkt.

b. Ontmoeten en bewegen:
Alhoewel niet alle voorzieningen voor ontmoeting en beweging veel geld zullen kosten zal het totale plan aanmerkelijke investeringen vergen.
Men wil op zoek naar financiële bronnen voor hele concrete projecten en niet alles in één keer realiseren, maar gaandeweg het totaalplaatje volmaken. Dat maakt ook de weg vrij om plannen en ideeën die weinig of geen geld kosten en zonder al te veel regelgeving te realiseren zijn, snel ter hand kunnen worden genomen.
Ideeën voor fondsenwerving zijn Jantje Beton, Anjerfonds, fondsen van banken en wooncorporaties, Johan Cruyffoundation, etc.

c. Natuurlijke zwem- en recreatiegelegenheid.
Dit is een idee/plan wat niet zonder professionele ondersteuning kan worden
gerealiseerd. Datzelfde geldt voor de inschatting van de kosten van een dergelijk
plan. Mits realiseerbaar is dit typisch iets waarvoor een of meerdere partijen moeten
worden gevonden die bereid zijn de projectontwikkeling op zich te nemen en ook
financieel wil investeren al dan niet aangevuld met (overheids)subsidie.
De dorpsraad en actieve burgers kunnen meedenken, meehelpen en ondersteunen en waar mogelijk meedoen aan de zoektocht naar aanvullende financiering voor bijvoorbeeld de “accessoires” (fietsstalling, kleedhokjes e.d.) van het project.
Alternatieven die in de tussentijd kunnen worden opgepakt zoals het gebruik maken van zwemgelegenheden van anderen zijn wellicht mogelijk met weinig of geen aanvullende middelen.

Team Wonen en Voorzieningen

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016.
In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
• Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
• Dorpshart en plek voor verenigingen.
• Verkeer en Milieu.
• Natuur, Omgeving en Toerisme.

Korte beschrijving van Plan-Idee:

a. Informatievoorziening en veiligheid.
Clinge is maar een klein dorp, maar toch zijn er meer voorzieningen dan de meeste mensen weten. Het idee is om daar wat aan te doen door meer initiatieven en voorzieningen die in Clinge aanwezig zijn beter gelegenheid te bieden zich aan de bewoners te presenteren. Een voorbeeld van voorzieningen die voor velen nog te onbekend zijn en in een aantal gevallen ook nog niet voor iedereen beschikbaar zijn, de voorzieningen van de Stichting Tragel. Daar liggen voor de komende jaren zowel voor de Stichting Tragel als voor de bewoners van Clinge nog tal van mogelijkheden, die nu nog onvoldoende worden benut.

b. Invulling van het Vermeerplein.
Het Vermeerplein biedt tal van mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Het idee is om de bewoners te vragen hoe die invulling er uit moet zien,. Daar is een begin mee gemaakt door de bezoekers van de droommarkt te vragen hoe zij de invulling van het Vermeerplein zien.

c. Mobiliteit
Bushaltes en de buurtbus zijn voorzieningen die men in Clinge graag wil handhaven.

d. Bedrijvigheid.
In Clinge moet het in de toekomst prettig zakendoen zijn en moeten (kleine) ondernemers zich zoveel mogelijk gesteund weten door de bewoners van het dorp.
De dorpsraad zal zoveel mogelijk initiatieven nemen om te bereiken dat bewoners en verenigingen in Clinge oog hebben voor de belangen van de bedrijven in het dorp zelf.

e. School en samenleven.
Er liggen al plannen klaar voor een brede vensterschool in Clinge, die midden in de lokale samenleving staat. Het is een taak van de basisschool en de stichting de Linie om dit plan verder op te pakken en uit te werken. De dorpsraad wil in deze ontwikkeling graag een actieve rol spelen, samen met groepen actieve burgers.
Een mooi voorbeeld van een activiteit die de school midden in de samenleving plaats is het leefbaarheidsonderzoek dat door de leerlingen van groep 7 en 8 is uitgevoerd tijdens het droomtraject. De resultaten zijn huis aan huis verspreid.
Het zou mooi zijn als een dergelijk onderzoek een keer in de 2 jaar kan worden herhaald.

f. Opslagruimte voor verenigingen.
In Clinge worden zoveel grootschalige activiteiten georganiseerd dat de verenigingen een probleem hebben met de opslag van materialen die ze daarbij nodig hebben. Denk aan partytenten, spullen voor de kerstmarkt etc.
De dorpsraad gaat onderzoeken samen met de gemeente en Malpertuus wat de mogelijkheden zijn om dit op te lossen. Dat mag geen belemmering zijn voor de “evenementendichtheid” in Clinge.

Team Verkeer en Veiligheid

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016.
In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
• Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
• Dorpshart en plek voor verenigingen.
• Verkeer en Milieu.
• Natuur, Omgeving en Toerisme.

Korte beschrijving van Plan-Idee:

Centraal staat het verbeteren van de verkeersveiligheid met name voor de fietsers en het verbeteren van het comfort voor de weggebruiker.
Daarbij is slim gebruik inrichting van de openbare ruimte van belang om de kwaliteit op een qua verkeersveiligheid op een hoger plan te brengen.

Grofweg gaat het om een drietal hoofdgroepen van aandachtspunten:

A = Kruispunten
B = Obstakels en comfort
C = Vrachtverkeer

Voor elk afzonderlijk aandachtspunt is één of meerdere oplossing aangedragen.
Die zijn als zodanig gepresenteerd tijdens de Droommarkt op 24 juni 2007.
De creatieve ideeën die door het team zijn aangedragen kunnen als een inspiratiebron en/of startpunt dienen.

A = Kruispunten

De veiligheid (voornamelijk voor de fietsers) en de afwikkeling van verkeer op de kruispunten verbeteren.
Hierbij is essentieel dat met het volgende rekening wordt gehouden:

• De inrichting van het kruispunt duidelijk en logisch is.
• Hoe te voorkomen dat de fietser in de verdrukking komt door het andere (gemotoriseerde) verkeer en daardoor oneigenlijk gebruik maakt van het trottoir.
• De doorstroming verbeteren met de nu geldende maximum snelheid.
• Het zicht op het andere verkeer verbeteren en waar mogelijk verbeteren.
• Bots-obstakels rondom zoveel mogelijk vermijden omdat zij bij ongevallen de kans op letstel verhogen.

B = Obstakels en comfort

Het onderhoudsniveau van de verhardingen / bestratingen en gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte en het rijgedrag van de weggebruikers zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van ongevallen. Daar waar mogelijk is het wenselijk dat vooral op de punten met de grootste risico’s verbeteringen worden nagestreefd.
In hoofdzaak gaat het om de volgende punten:

• Een meer comfortabele gebruik mogelijk maken van de paden en straten door gebruikers van rollator en rolstoelen.
• De hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer tegengaan.
• Het fatsoenlijk en sociaal parkeren van auto’s.
• Het creëren van een haltevoorziening (parkeerplaats) voor een taxi of reisbus in het dorpscentrum.
• Het beter zichtbaar maken van obstakels en rijbaan scheidingen.
• Doorgaande trottoirs c.q. voetpaden met zo weinig mogelijk obstakels en belemmeringen.
• Openbare verlichting.
• Verpaupering van de openbare ruimte en gebouwen tegengaan.

C = Vrachtverkeer

Het doorgaande vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum van Clinge weghalen om de (verkeers)veiligheid voor de andere weggebruikers vooral voor de fietsers en voetgangers te verbeteren. Dit zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan het woon- en leefgenot in het dorp. Dit overigens niet zonder oog te houden voor de belangen vrachtwagenchauffeurs, die bijvoorbeeld gebruik maken van de vrachtwagenparkeerplaats in de Tiberghienweg.
Aandachtspunten hierbij zijn:

• De bereikbaarheid van winkels, instellingen en andere zaken.
• De bereikbaarheid van het bedrijventerrein.
• Verwijzing van het doorgaande vrachtverkeer via andere wegen en straten.
• Een duidelijke en eenvoudige ontsluiting van de vrachtwagenparkeerplaats naar de doorgaande hoofdweg (Woestijnestraat).
• De afsluiting moet zodanig zijn ingericht dat dit logisch en duidelijk is voor het vrachtverkeer zodat ook handhaving mogelijk is. De afsluiting mag geen belemmering geven voor het overige verkeer.

Concrete uitwerking van de verschillende ideeën en plannen:

A = Kruispunten.

• kleine aanpassingen aan de bestaande bestrating (inrichting iets aanpassen)
• uitbreiding met paden / wegen
• bebakeningen
• bebordingen
• markeringen
• (grote) reconstructie van het kruispunt.

B = Obstakels en comfort.

• Het onderhoudsniveau van bestratingen te verhogen bijvoorbeeld door de oneffenheden in de bestratingen te verwijderen.
• Onverharde paden verharden met elementen verharding of gesloten verharding.
• Het schoonhouden van de openbare ruimte.
• Het vergroten van parkeerplaatsen.
• Het aanleggen van een parkeerplaats voor alleen taxi en reisbussen.
• Markeren.
• De verlichting beter af te stemmen op de behoefte (bijvoorbeeld avondbranders omschakelen naar nachtbranders)
• Bebakeningen. Het verwijderen van te lage palen / blokken en deze eventueel vervangen door beter zichtbare en smallere bebakening.

C = Vrachtverkeer.

• Bebordingen.
• Bewegwijzering naar bedrijventerrein Clinge.
• Verwijzingsborden voor het vrachtverkeer.
• Inrichting van de vrachtwagenparkeerplaats aanpassen (keerlus).
• Handhaving van de regels door het bevoegde gezag (controle door de politie).
• Voorlichting en informatievoorziening.

Termijn van realisering.

Gekeken kan worden of kleinere aanpassingen gaandeweg op korte termijn uitgevoerd door mee te lopen met reguliere en andere geplande werkzaamheden in de openbare ruimte. De kennis, middelen en expertise om dit uit te voeren is vooral aanwezig bij de gemeente. Door goed communicatie tussen de uitvoerende organisaties en de bevolking (dorpsraad) kan veel winst geboekt worden aangezien de gemeente zelf over voldoende kennis en middelen beschikt.
Grotere reconstructies vergen veel investering en zullen pas op een langere termijn uitgevoerd kunnen worden vanwege planvorming, inspraak, financiering en voorbereidingen van de werkzaamheden.

Het doorgaande vrachtverkeer zoveel mogelijk beperken staat ook bij de gemeente hoog op de agenda ook voor andere dorpskernen. De ideeën over vrachtverkeer sluiten hierbij goed aan bij de gemeentelijke plannen voor heel de gemeente Hulst. Wellicht is het daardoor mogelijk om een aantal belangrijke punten al op korte termijn uit te voeren.

Financiën

Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij reguliere en geplande werkzaamheden door het gemeentelijke personeel voor het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden kunnen de kosten beperkt blijven en kunnen toch verbeteringen worden gerealiseerd.
Door het maken van beheerplannen en het reserveren van financiën kunnen onderhoudszaken beter gestructureerd en efficiënter uitgevoerd worden. Hierbij kan de Dorpsraad een rol als klankbord spelen.
Voor zaken van een grotere orde, die apart moeten worden opgepakt zal veelal een groter budget noodzakelijk zijn. De dorpsraad mist de expertise om daar schattingen van te maken. Deze expertise moet in het voorkomende geval van elders worden aangesproken.
De Dorpsraad kan een actieve rol spelen in het verwerven van budget voor gewenste aanpassingen. Zij kan dit nooit alleen en zal daarvoor samenwerking zoeken met andere belanghebbende partijen zoals de gemeente, het waterschap, wooncorporaties etc. Naast investeringen van belanghebbende partijen zullen de mogelijkheden van verschillende subsidieregelingen op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en europees niveau zullen daarbij afgetast worden.
Samenwerking met verschillende andere (weg)beheerders zoals Waterschap, Provincie Zeeland en het Rijk is hiervoor een eerste vereiste.         Inleiding         Team Jeugd         Team Wonen en Voorzieningen         Team Verkeer en Veiligheid         Team Natuur, Omgeving, Recreatie        

Nog dit jaar gaat de opdracht eruit om het kruispunt van de Molenstraat/ ’s Gravenstraat in Clinge aan te pakken. Al meer dan 5 jaar staat dit gevaarlijke punt bovenaan de top tien van irritaties bij de Clingenaren. Vooral tijdens het droomtraject in 2007 kwam het gevaarlijke kruispunt als een van de grootste knelpunten in ons dorp naar voren. Het team Verkeer en Veiligheid van het droomtraject in Clinge heeft een tekening gemaakt van een praktische, betaalbare oplossing. Deze tekening wordt door de gemeente bijna een op een overgenomen. Vooral de verkeersveiligheid voor de fietsers staat bij deze oplossing centraal. Er wordt een klein stuk extra fietspad gecreeerd om de fietsers die van de grens komen te beschermen. Ook voor fietsers die vanuit de Molenstraat richting het centrum van het dorp rijden biedt dit een extra bescherming. Tevens worden er aanpassingen gedaan aan het fietspad in de Molenstraat zodat fietsers die over willen steken beter beschermd worden. Het is een oplossing die voorlopig, zeker voor de fietsers, een flinke verbetering oplevert. Geld hiervoor is door wethouder Clen de Kraker bij de Provincie aangevraagd. Met deze reconstructie is Dorpsraad Clinge voorlopig al heel content. Binnen nu en 5 jaar zijn er plannen om de ‘sGravenstraat richting de grens open te breken in verband met de riolering.Ook de betonblokken aan de kerk worden door de gemeente verwijderd. De blokken vormden voor de dorpsbewoners een bron van irritatie aangezien er al meerdere malen, vooral oudere mensen, blessures hebben opgelopen door de betonnen kubussen. Ook auto’s kwamen tientalle keren in aanraking met het beton. De gemeente gaat struikjes planten op de plaatsen waar de blokken nu staan. Ook deze opdracht gaat nog in 2008 de deur uit.Dit zijn twee belangrijke punten op de agenda van het team Verkeer en Veiligheid van het droomtraject die nu worden opgelost. Dromen zijn geen bedrog in Clinge!

Team Natuur, Omgeving, Recreatie en Werkgelegenheid

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016. In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
• Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
• Dorpshart en plek voor verenigingen.
• Verkeer en Milieu.
• Natuur, Omgeving en Toerisme.

Korte beschrijving van Plan-Idee:

Het idee is om de vele mogelijkheden van Clinge en omgeving beter te benutten voor recreatieve en toeristische doeleinden, zowel voor de eigen bevolking als voor mensen van buiten Clinge.
Dergelijke voorzieningen dragen zowel bij aan het prettig wonen en leven in Clinge als aan kleinschalige toeristische bedrijvigheid in het dorp.
Tijdens de droommarkt in juni zijn op dit vlak ideeën gepresenteerd op de volgende onderwerpen.

Concrete uitwerking van de verschillende ideeën en plannen:

Wandel- en fietsroutes

Kleinschalig zijn er in en rond de kern van Clinge veel mogelijkheden om op korte termijn een aantal korte wandel- en fietsroutes op te zetten. Deze zijn vooral interessant voor de eigen bewoners, maar hebben natuurlijk ook een toeristische uitstraling.
Vooral daarvoor is het belangrijk dat de routes goed aansluiten op grotere netwerken van wandel- en fietsroutes in Nederland en België. Clinge ligt bijvoorbeeld al in de tweelanden route die door Belgische wandel en fiets organisaties is opgezet. Middels samenwerking met de andere kernen moet er een verbreid netwerk opgezet gaan worden dat zich ook prima leent voor een project op Zeeuws Vlaams of Euregio Scheldemondniveau.

Ruiter- en menroutes

Clinge en vooral de omgeving is bij uitstek een gebied waar het heerlijk vertoeven is met (wagen en) paard. Het lijkt ook goed mogelijk om routes door het dorp te laten lopen en dat is vrij uniek. Typisch ook een voorziening die voor de eigen bevolking een meerwaarde oplevert, maar tevens zorgt voor toeristische uitstraling. Ook hier biedt de mogelijkheid van grensoverschrijdende samenwerking veel perspectief.

Kanotochten door het Zeeuws-Vlaamse land

Bij het waterschap is er al geïnformeerd naar de mogelijkheden. Er bestaat zeker interesse mits de krachten van eerdere kernen gebundeld worden.

Overnachtingsmogelijkheden.
Meer bed- and breakfast mogelijkheden in de regio, een kleinschalige camping en wellicht een verdere uitbreiding van Reynaertland moeten toeristen naar ons mooie land lokken.

Werkgelegenheid in de toeristische sector

Door meer bezoekers en nieuwe banen binnen campings en andere overnachtingsmogelijkheden moeten er nieuwe banen gaan ontstaan in ons gebied.

Termijn van realisering.

 Wandel en fietsroutes
Dit zal een relatief lang proces worden maar wel met de mogelijkheid om tussentijds kleine succesjes te boeken. Om die reden is het mogelijk om er al snel mee te starten.

 Ruiter- en menroutes
Eerste korte routes moeten in 2008 gerealiseerd kunnen gaan worden, de kosten zijn relatief laag omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaande paden en wegen.

 Kanotochten door het Zeeuws-Vlaamse land
Termijn van realisatie en kosten zijn erg moeilijk in te schatten, het overgrote deel van de kosten zal bij het waterschap komen te liggen.

 Overnachtingsmogelijkheden
Het creëren van de mogelijkheid om Clinge te overnachten zullen vooral voortvloeien uit het ontwikkelen van toeristische voorzieningen zoals hiervoor genoemd. Voor wat betreft de financiële haalbaarheid is het uitgangspunt dat dit uitgaat van particuliere exploitanten, die hierin een kans zien om dit commercieel uit te baten.
De ontwikkeling van grote projecten in de gemeente Hulst zoals het plan Perkpolder zullen daar een grote invloed op hebben.

 Werkgelegenheid in de toeristische sector
Toeristische activiteit in Clinge door verbetering van de recreatieve en toeristische voorzieningen kan zeker als bijeffect werkgelegenheid opleveren in de toeristische sector. Daar waar mogelijk wil de dorpsraad dat zoveel mogelijk stimuleren.
Deze ontwikkeling zal vooral ook samenvallen met de realisering van de grote projecten in Oost Zeeuws-Vlaanderen zoals Perkpolder.

Financiën

Wandel en fietsroutes
Financieel is er uit diverse bronnen ondersteuning te krijgen.

Ruiter- en menroutes
Eerste korte routes moeten in 2008 gerealiseerd kunnen gaan worden, de kosten zijn relatief laag omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaande paden en wegen.

Kanotochten door het Zeeuws-Vlaamse land
De dorpsraad mist de expertise om voor dit soort projecten de termijn van realisatie en kosten goed in te schatten.
Het project zal voor een belangrijk deel afhangen van de bereidheid van het waterschap om mee te werken aan de realisering en eventueel kosten te maken. Daartegenover biedt dit idee wellicht ook mogelijkheden om inkomsten te genereren, waardoor het interessant kan worden voor particuliere exploitatie.  

Schaatsen in Clinge!
In de winter van 2009 kan er volop geschaatst worden in Clinge!
Een van de grote dromen van de jeugd uit Clinge is een schaatsbaan. Baantjes trekken op natuurijs komt nog maar zelden voor. Het zou toch doodzonde zijn dat deze oer-Hollandse traditie verloren gaat. Met die droom van de kinderen is de dorpsraad van Clinge aan de slag gegaan. Een kunststof schaatsbaan biedt de oplossing. De tennisvelden zijn de ideale locatie voor het schaatsplezier. Er is verlichting, ze zijn in de wintermaanden beschikbaar, er is een kantine voor de nodige versnaperingen en er is een omheining tegen ongewenste bezoekers.
Tennisvereniging Game ’78 stelt de accommodatie beschikbaar. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen was zó enthousiast over het idee dat zij de baan gaan aankopen voor Clinge zodat er ook in de wintermaanden een sportieve buitenactiviteit is in het grensdorp.De baan zal niet alleen door de Clingenaren gebruikt gaan worden maar zal ook een regionale functie krijgen. In heel Oost-Zeeuws-Vlaanderen is er geen voorziening om te schaatsen in de winter. Met een kunststof schaatsbaan heeft Clinge een primeur in Zeeuws-Vlaanderen waar we best een beetje trots op zijn.
Organisatorisch moet er echter nog veel geregeld worden. De dorpsraad organiseert in Januari een bijeenkomst om samen met anderen te brainstormen over de uitwerking van het schaatsproject.
De mogelijkheden zijn legio, zo kunnen er schaatsclinics gehouden worden, ijshockey wedstrijden, schooluitstapjes en verjaardagsfeestjes. Maar het recreatief schaatsen staat natuurlijk voorop. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt eigenaar van de baan en de dorpsraad Clinge gaat de exploitatie regelen. Er zal met vrijwilligers gewerkt worden maar ook wordt ingespeeld op de maatschappelijke stage die middelbare scholieren gaan uitvoeren. Er is tevens reeds contact met Hulst in Beweging van Stichting Welzijn Hulst.
Het betreft een mobiele baan die ook op andere plaatsten gebruikt kan worden. De baan wordt gelegd door middel van een clicksysteem, zoals clicklaminaat, waardoor verhuizen goed mogelijk is.